Lithuanian
Croatian
Dutch
English
Estonian
German
Latvian
Norwegian
Russian
Swedish
Turkish
Ukrainian
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 3, LT - 85124, Naujoji Akmenė,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas  300008466,

Tel./faks.: (8 425) 56 860, (8 425) 56 833; 

El. paštas: santarve@akmene.ltpsc@akmene.lt

               

                            

 

 

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO

SENIŪNŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

I. SENIŪNŲ TARYBA

 

1. Seniūnų taryba – aukščiausia Centro mokinių savivaldos institucija.

2. Seniūnų tarybą sudaro 5–10 ir III–IV-ųjų gimnazijos klasių seniūnai.

3. Tarybos kadencija yra vieneri metai.

4. Seniūnų taryba kviečiama pagal Seniūnų tarybos (toliau – ST) narių priimtą veiklos programą (posėdžių, pasitarimų grafikus ir pan.) arba prireikus, bet ne rečiau kaip kartą į tris mėnesius.

 

II. SENIŪNŲ TARYBOS (ST) PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

 

5. Koordinuoja visų mokinių savivaldos institucijų veiklą.

6. Svarsto mokinių teisių Centre gynimo klausimus.

7. Svarsto mokinių renginių planus.

8. Organizuoja popamokinius renginius Centre.

9. Padeda organizuoti pedagogams nepamokinę veiklą.

10. Kartu su pedagogais ir administracija rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Centre.

11. Kuria perspektyvinę mokinių bendruomenės veiklos programą.

12. Rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti.

13. Tvirtina mokinių delegacijos sudėtį į švietimo institucijų rengiamus pasitarimus (seminarus, konferencijas, susitikimus) ir kt. renginius, kuriuose aptariami miesto mokinių veiklos ir ugdymo klausimai.

 

III. SENIŪNŲ TARYBOS RINKIMAI

 

14. Seniūnų tarybą sudaro 5–10 ir III–IV-ųjų gimnazijos klasių seniūnai, renkami atvirai balsuojant klasės susirinkime.

15. Taryba išsirenka pirmininką, pavaduotoją, sekretorių.

 

IV. SENIŪNŲ TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

16. Seniūnų tarybos pirmininko pareigos:

16.1. Organizuoti ST veiklą.

16.2. Informuoti moksleivius apie ST nutarimus.

16.3. Tiksliai ir aiškiai paskirstyti su mokinių veikla susijusias užduotis klasių seniūnams.

16.4. Kaip mokinių atstovui reguliariai susitikti su mokyklos administracija ir aptarti mokinių veiklos problemas.

17. Seniūnų tarybos pirmininko teisės:

17.1. Sušaukti neeilinį Seniūnų tarybos pasitarimą.

17.2. Pateikti klausimus, susijusius su mokyklos veikla, mokinių ugdymu(si), raštu ar žodžiu mokyklos administracijai ir gauti atsakymą.

18. Seniūnų tarybos pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus pareigos:

18.1. Pavaduotojas – pavaduoti Seniūnų tarybos pirmininką, kai jis negali atlikti pareigų (ligos, išvykimo ir kt. atvejais).

18.2. Sekretorius – rašyti skelbimus, susirinkimų protokolus, skelbti nutarimus.

18.3. Svarstyti kartu su moksleiviais, išrinktais į Seniūnų tarybą, taryboje priimtus nutarimus.

19. Seniūnų tarybos nario pareigos:

19.1. Laikytis Centro vidaus tvarkos taisyklių.

19.2. Lankyti ST posėdžius, pasitarimus, susirinkimus.

19.3. Dalyvauti ST veikloje pagal pasirinktą arba paskirtą veiklos sritį.

19.4. Vykdyti ST posėdžiuose nutartą veiklą.

19.5. Atstovauti mokiniams, kai priimami svarbūs ugdymo ar mokinių veiklos sprendimai.

19.6. Gauti iš mokyklos administracijos informaciją, reikalingą mokinių savivaldos darbui.

20. Seniūnų tarybos nario teisės:

20.1. Organizuoti renginius 5–10 ir III–IV gimnazijos klasių mokiniams nepamokiniu laiku.

20.2. Dalyvauti pedagogų organizuojamuose mokyklos renginiuose.

20.3. Reikšti raštu ir žodžiu savo nuomonę moksleivių pasitarimuose, posėdžiuose, susirinkimuose.

21. Seniūnų tarybos valdybos narių pareigos:

21.1. Aptarti ir išspręsti ST veiklos problemas.

21.2. Priimti sprendimus dėl bendros ST veiklos organizavimo.

21.3. Informuoti mokinius apie ST veiklą, bendrus darbus, reikalus.

21.4. Atsiskaityti Mokytojų tarybai, Centro administracijai (jei paprašo) už ST veiklą.

22. Seniūnų tarybos nario pašalinimo iš Tarybos priežastys:

22.1. Pareigų nevykdymas;

22.2. Seniūnų tarybos nuostatų, taisyklių nesilaikymas.

23. Seniūnų tarybos nario pašalinimo iš Tarybos procedūra:

23.1. Siūlymą šalinti narį iš tarybos teikia ST pirmininkas;

23.2. Tarybos nario pašalinimas ar palikimas taryboje vyksta raštiško balsavimo būdu (lemia daugumos sprendimas).

24. Seniūnų tarybos pirmininko pašalinimo iš pareigų priežastys:

24.1. ST pirmininkui raštu pateikiamas įgalioto nario prašymas įtraukti pašalinimo klausimą į susirinkimo darbotvarkę. Prašyme turi būti nurodytos šalinimo priežastys.

24.2. ST pirmininkas pašalinamas iš pareigų, jei raštiškai „už“ balsuoja daugiau kaip 75 proc. narių.

 

V. SENIŪNŲ TARYBOS LIKVIDAVIMAS

 

25. Likviduoti gali Centro administracija.

26. ST turtas tampa centro nuosavybe.

______________________________

Unikalūs lankytojai

Šiandien 27

Vakar 131

Prieš savaitę 298

Prieš mėnesį 2568

All 90013

Projektas "ATRASK SAVE"

Susisiekti su mumis

ecdl_logo.jpg
kuriame.png
baneris.gif
Go to top Menu