Lithuanian
Croatian
Dutch
English
Estonian
German
Latvian
Norwegian
Russian
Swedish
Turkish
Ukrainian
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 3, LT - 85124, Naujoji Akmenė,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas  300008466,

Tel./faks.: (8 425) 56 860, (8 425) 56 833; 

El. paštas: santarve@akmene.ltpsc@akmene.lt

               

                            

 

 FORMALUSIS MOKYMAS

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre vykdomos šios formaliojo švietimo programos:

- suaugusiųjų pagrindinio ugdymo;

- suaugusiųjų vidurinio ugdymo;

- socialinių įgūdžių ugdymo;

- suaugusiųjų vidurinio ugdymo kartu su profesiniu mokymu.

Centre mokomasi grupine kasdiene ir nuotoline bei savarankiška mokymosi formomis.

Suaugusiųjų pagrindinis ugdymas

Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimas vykdomas, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Pagrindinio ugdymo programos aprašu, tvirtinamu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.

Suaugusieji pagrindinį išsilavinimą gali įgyti mokydamiesi grupinio kasdienio ir grupinio nuotolinio mokymosi formomis.

Mokiniai mokosi pasirinktą dorinio ugdymo dalyką – etiką arba tikybą.

Mokiniai tęsia užsienio kalbų mokymąsi, kurį pradėjo žemesnėse klasėse. Iki pagrindinio ugdymo programos baigimo jis nekeičiamas.

Socialinė veikla suaugusiųjų klasių mokiniams, besimokantiems pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą, nėra privaloma.

Mokiniui, kuris mokosi pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą, vietoje technologijų galima rinktis mokinio poreikius atitinkančius profesinio mokymo programos dalykus arba modulius.

18 metų ir vyresni suaugusiųjų klasių mokiniai, besimokantys pagal pagrindinio ugdymo programas, gali nesimokyti menų, technologijų ir kūno kultūros. Mokiniui, nepasirinkusiam kūno kultūros, menų ar technologijų dalykų, pamokos gali būti skiriamos kitiems mokinio pasirinktiems dalykams mokytis.

Suaugusiųjų vidurinis ugdymas

uaugusiųjų vidurinio ugdymo programų įgyvendinimas vykdomas, vadovaujantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Vidurinio ugdymo programos aprau, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.

Suaugusieji vidurinį išsilavinimą gali įgyti mokydamiesi grupine kasdiene, grupine nuotoline ir savarankiška mokymosi formomis.

Mokytis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą priimami asmenys, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą, ir asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantys pakartotinai mokytis kai kurių dalykų ar dalykų modulių pagal Savarankiško mokymosi tvarkos aprašą ir Modulinio mokymosi tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. ISAK-1756.

18 metų ir vyresnis suaugusiųjų klasės mokinys gali nesirinkti kūno kultūros, todėl minimalus dalykų, įrašomų į Brandos atestatą, skaičius sumažinamas iki 7.

III-oje gimnazijos klasėje mokiniai renkasi vieną dalyką iš menų, technologijų ar integruotų menų ir technologijų.

Mokiniai III-oje gimnazijos klasėje privalomąją užsienio kalbą renkasi laisvai.

18 metų ir vyresni suaugusiųjų klasių mokiniai, besimokantys pagal vidurinio ugdymo programas, gali nesimokyti menų dalykų ir kūno kultūros. Mokiniui, nepasirinkusiam kūno kultūros ar menų, šių dalykų pamokos gali būti skiriamos profesiniam mokymui arba kitiems mokinio poreikius tenkinantiems mokomiesiems dalykams.

Suaugusiųjų klasių mokiniai dalį vidurinio ugdymo programos mokosi savarankiškai.

Suaugusiųjų vidurinio ugdymo dalykų programos bendrojo ir išplėstinio kursų apimtys valandomis prilyginamos dalykų vidurinio ugdymo programų bendrojo ir išplėstinio kursų apimtims pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą.

Suaugusiųjų klasių mokinių profesinis konsultavimas vykdomas iš šioms veikloms skirtų mokinio krepšelio lėšų pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijas.

Vyresni kaip 18 metų asmenys, baigę pritaikytą pagrindinio ugdymo programą ir pateikę pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą bei pažymą apie pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės bendrojo lavinimo dalyko(-ų) programos(-ų) pritaikymą ir mokymosi pasiekimus, priimami mokytis pagal pritaikytą vidurinio ugdymo programą.

Nuotolinis mokymas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2012-06-14 raštu Nr. SR-3030 patvirtinta, kad Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre šalies mokiniai pagal suaugusiųjų pagrindinio ir akredituotą suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą būtų mokomi nuotoliniu būdu.

Nuotolinis ugdymas organizuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo" dokumente išdėstytomis nuostatomis.

Nuotoliniu būdu besimokantys mokiniai savarankiškai, jiems patogiu metu, atlieka užduotis virtualioje mokymo(-si) aplinkoje Moodle, dalyvauja vaizdo (Adobe Connect) pamokose vakarais pagal atskirą tvarkaraštį 17.40–19.55 val..

Penktadieniais vyksta mišrus-nuotolinis mokymas: savarankiškas darbas virtualioje mokymo(-si) aplinkoje Moodle, vakarinės vaizdo konsultacijos per Adobe Connect programą ir tieioginės mokytojo konsultacijos, atvykus į Centrą.

Mokinių savarankiškas mokymasis

Savarankiškas mokymas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-1101 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-1049 „Dėlmokymosi formų ir mokymo organazivimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo ir 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“. Savarankiškai mokinys gali mokytis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą.Savarankiškai besimokantiems asmenims mokytojai Centre teikia grupines ar individualias konsultacijas.

Savarankiškai mokinys mokosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą. Savarankiškai besimokantiems asmenims mokytojai Centre teikia grupines ar individualias konsultacijas.

Jaunimo klasių pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimas

2017–2018 m. m. pagrindinio ugdymo programos planas (Centro jaunimo klasių ugdymo planas) reglamentuoja Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro jaunimo klasių pagrindinio ugdymo programos ir su šia programa susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. Centro jaunimo klasių ugdymo planas sudarytas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais.

Centro jaunimo klasių ugdymo plano tikslas – nustatyti pagrindinio ugdymo programos vykdymo reikalavimus Centre ir pateikti dalykų bei neformaliojo vaikų švietimo mokytojams ugdymo turinio ir ugdymo proceso organizavimo susitarimus, rekomendacijas, siūlymus, dokumentus; atrinkti ir pritaikyti mokomųjų dalykų ugdymo turinį, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio ugdymo(si) poreikius, gebėjimus, o svarbiausia visų dalykinių kompetencijų ugdymmo dalis - bendrųjų kompetencijų ugdymas.

Suaugusiųjų vidurinis profesinis ugdymas

Mokiniai, besimokantys pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, vietoj technologijų dalyko kurso renkasi savo poreikius atitinkančią formaliojo profesinio mokymo programą.

18 metų ir vyresnis suaugusiųjų klasės mokinys, besimokantis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, vietoje menų dalyko ir kūno kultūros renkasi formaliųjų profesinių programų modulį.

18 metų ir vyresniems suaugusiųjų klasių mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo antrosios dalies programas (9–10 klasės), Centras vietoj Bendrosiose programose numatytų technologijų dalykų siūlo rinktis kitus mokinio mokymosi poreikius atitinkančius technologijų modulius, integruotus technologijų modulius, formaliųjų profesinių programų modulius.

Centras į vidurinio ugdymo programą įtraukia profesinio mokymo programos modulius (teroinę programos dalį).

Suaugusiųjų klasių mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą (III-IV gimn. kl.) formaliųjų profesinnių programų teorinės dalies moduliams gali būti skiriama iki 6 val. per metus (vietoje menų, kūno kultūros ir technologijų dalykų).

Formaliojo mokymo programų mokoma 2–4 metus:7-10 ir III-IV gimn. klasėse.

Į vidurinio ugdymo programą profesinio mokymo programos moduliai įtraukiami pagal bendrojo ugdymo technologijų dalykų ir formaliojo profesinio mokymo programos modulių užskaitymo tvarkos aprašą.

Profesinio mokymo programos teorinės dalies moduliai integruojama į bendrųjų ugdymo programų mokomųjų dalykų programas, o žemesnėse klasėse įsisavinta profesinės programos dalis užskaitoma; šiuo atveju profesinio mokymo programos teorinė dalis trumpinama.

Baigusiems bendrojo lavinimo ir profesinio ugdymo programą išduodamas vidurinio mokslo baigimo brandos atestatas ir profesijos įgijimo pažymėjimas;

Ugdymo proceso organizavimas:

5–10 kasdienio mokymo klasių mokiniai mokosi trimestrais;

III ir IV gimnazijos kasdienio grupinio mokymo klasių mokiniai mokosi pusmečiais;

5–10 klasių, III, IV gimnazijos nuotolinio grupinio mokymo klasių mokiniai mokosi pusmečiais:

I pusmetis: 2017-09-01 – 2018-01-19;

II pusmetis: 2018-01-22 – iki mokslo metų pabaigos.

5-10, I-III gimn. kl. mokiniai mokslo metus baigia 2018 m. birželio 14 d.

IV gimn. klasių mokiniai mokslo metus baigia 2018 m. gegužės 24 d.

Ugdymas vykdomas:

- kasdienis grupinis mokymas vyksta 4 dienas per savaitę (pirmadieniais–ketvirtadieniais);

mišrus mokymas vyksta kiekvieną penktadienį: vykdomos nuotolinės konsultacijos Moodle virtualioje mokymosi aplinkoje, per Adobe Connect programą ir tiesioginės mokytojo konsultacijos, atvykus į Centrą;

- nuotolinis grupinis mokymas (Adobe Connect) vyksta tris kartus per savaitę nuotoliniu būdu pagal atskirą pamokų tvarkaraštį;

- nuotolinis grupinis mokymas virtualioje mokymo aplinkoje Moodle vyksta mokiniams patogiu metu ir patogioje vietoje;

- jaunimo klasių mokinių ugdymas vyksta 5 dienas per savaitę (pirmadieniais–penktadieniais), kasdienio grupinio mokymo būdu pagal atskirą pamokų tvarkaraštį;

- socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokinių ugdymas vyksta 5 dienas per savaitę (pirmadieniais–penktadieniais);

- profesinis mokymas vyksta pagal pageidaujančiųjų mokytis poreikius kasdienio arba nuotolinio grupinio mokymo būdu.

Pamokų laikas:

Kasdienis grupinis (pagal suaugusiųjų pagrindinio, vidurinio, jaunimo klasių, socialinių įgūdžių ugdymo programas) mokymas vyksta:

 1 pamoka  10.00–10.45
 2 pamoka  10.55–11.40
 3 pamoka  11.50–12.35
 4 pamoka  12.45–13.30
 5 pamoka  14.00–14.45
 6 pamoka  14.50–15.35
 7 pamoka  15.40–16.25

Nuotolinis grupinis mokymas per Adobe Connect programą vyksta pirmadieniais–penktadieniais 17.40–19.55 val.

Mišrus-nuotolinis mokymas vyksta penktadieniais:

 1 konsultacija  9.00–09.30
 2 konsultacija  9.35–10.05
 3 konsultacija  10.10–10.40
 4 konsultacija  10.45–11.15
 5 konsultacija  11.20–11.50
 6 konsultacija  11.55–12.25

Pastaba. Pamokų laikas gali būti koreguojamas.

Mokinių atostogų trukmė:

Atostogos Pradžia Pabaiga
Rudens  2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (šv. Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos atostogos 2018-02-19 2018-02-23
Pavasario (šv. Velykų) 2018-04-03 2018-04-06

 

 

Unikalūs lankytojai

Šiandien 25

Vakar 131

Prieš savaitę 296

Prieš mėnesį 2566

All 90011

Projektas "ATRASK SAVE"

Susisiekti su mumis

ecdl_logo.jpg
kuriame.png
baneris.gif
Go to top Menu