Lithuanian
Croatian
Dutch
English
Estonian
German
Latvian
Norwegian
Russian
Swedish
Turkish
Ukrainian
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 3, LT - 85124, Naujoji Akmenė,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas  300008466,

Tel./faks.: (8 425) 56 860, (8 425) 56 833; 

El. paštas: santarve@akmene.ltpsc@akmene.lt

               

                            

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO TARYBOS
DARBO PLANAS 2017–2018 M. M.

 

Centro taryba – aukščiausia Centro savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems Centro veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
Centro tarybą sudaro:
Mokytojai:
     - Centro tarybos pirmininkas – Rimantas Rimkus
     - Centro tarybos sekretorė – Nika Mitrofanova
     - Centro tarybos narė – Alva Vaišvilė
Akmenės rajono bendruomenės atstovai, mokinių tėvai:
     - Bronius Norbutas – tėvų atstovas
     - Algis Rudys – Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės skyriaus vedėjas
     - Vaidas Beišinas – verslininkas
Mokiniai:
     - Klaudijus Dargis (9 jaunimo kl.)
     - Vida Šiurkienė (III BN kl.)
     - Vidmantė Butnoriūtė (III AK kl.)

Tikslas – padėti Centro bendruomenei įgyvendinti Centro veiklos programoje iškeltus tikslus ir uždavinius.

 

Uždaviniai:
     
1. Siekti visų Centro valdyme dalyvaujančių grupių glaudaus bendradarbiavimo.
     2. Siekti kiekvieno Centro bendruomenės nario asmeninės atsakomybės už Centro veiklos rezultatus.
     3. Kurti visiems bendruomenės nariams saugią ir patrauklią Centro aplinką.
     4. Stiprinti Centro savivaldos susivienijimų veiklą.
     5. Teikti įvairiapusę pagalbą Centro bendruomenės nariams.

CENTRO TARYBOS DARBO PLANAS

Eil.

Nr.

Darbo turinys Laikas Atsakingi asmenys
1.

1.1. Centro tarybos veiklos plano
2017–2018 m. m. sudarymas.

1.2. 2016–2017 m. m. Centro ūkinės finansinės veiklos aptarimas.

2017 m. rugsėjis R. Rimkus
2. Centro tarybos rinkimai. 2017 m. spalis R. Rimkus
3. Centro direktoriaus veiklos ataskaitos pristatymas, strateginio plano įgyvendinimo aspektai. 2018 m. sausis R. Rimkus
4. 2 proc. pajamų mokesčio rinkimo iniciavimas ir siūlymų administracijai teikimas dėl surinktų lėšų panaudojimo. 2018 m. kovas

R. Rimkus

A. Vaišvilė

N. Mitrofanova

5.

5.1. Mokymo priemonių, vadovėlių užsakymo planavimas 2018-2019 m. m.

5.2. Centro veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų pristatymas ir tikslų, uždavinių, veiklos prioritetų projekto svarstymas.

2018 m. balandis

R. Rimkus

A. Vaišvilė

N. Mitrofanova

6. Centro Tarybos veiklos ataskaita 2018 m. birželis R. Rimkus
7

7.1. Centro veiklą reglamentuojančių dokumentų (tvarkų) svarstymas.

7.2. Įvairių klausimų, problemų, kilusių Centro bendruomenėje, ugdymo procese, svarstymas.

7.3. Siūlymų teikimas Centro administracijai dėl vykdomos veiklos.

Visus metus

Centro tarybos nariai

___________________________

Unikalūs lankytojai

Šiandien 27

Vakar 131

Prieš savaitę 298

Prieš mėnesį 2568

All 90013

Projektas "ATRASK SAVE"

Susisiekti su mumis

ecdl_logo.jpg
kuriame.png
baneris.gif
Go to top Menu